• Wpisów: 4
  • Średnio co: 1 rok
  • Ostatni wpis: 8 lat temu, 18:36
  • Licznik odwiedzin: 9 184 / 3192 dni
 
mops9
 
Prehistoria, starożytność, średniowiecze
1.    Podaj teorie na temat powstania muzyki.
2.    Jakie instrumenty uważamy za najstarsze?
3.    Jak inaczej nazywamy kulturę starożytną?
4.    Z jakich źródeł czerpiemy wiedzę na temat muzyki w świecie starożytnym?
5.    Dlaczego znamy tak mało zabytków muzyki antycznej w porównaniu do
innych dzieł sztuki z tamtego okresu?
6.    Wymień nazwy instrumentów muzycznych używanych w starożytności.
7.    Wymień funkcje, jakie pełniła muzyka w starożytności.
8.    Jakie wydarzenie rozpoczyna, a jakie kończy epokę średniowiecza?
9.    Wyjaśnij nazwę: chorał gregoriański i podaj jego cechy.
10.    Jaką rolę odgrywała sztuka (w tym muzyka) w średniowiecznym Kościele?
11.    W jakim języku i na ile głosów wykonywano śpiewy liturgiczne Kościoła
rzymskokatolickiego od VI wieku?
12.    Jak nazywał się papież, dzięki któremu uporządkowano pieśni kościelne?
13.    Czym różni się muzyka kościelna od muzyki świeckiej w średniowieczu?
14.    Wymień rodzaje wielogłosowości występujące w muzyce średniowiecza.
15.    Na jakim instrumencie i od kiedy można było grać w kościele?
16.    Podaj określenia średniowiecznych rycerzy-śpiewaków.
17.    Jaką tematykę poruszano w poezji rycerskiej?
18.    Wyjaśnij, czym były średniowieczne misteria.
19.    Z jakim polskim świętym wiąże się powstanie pieśni Gaude, mater Polonia?
20.    Jak nazywał się autor pieśni Gaude, mater Polonia?
21.    Jaki tytuł ma najstarsza znana nam dziś pieśń polska?
22.    Jaki tytuł ma pierwszy hymn Polski z czasów panowania Piastów?
23.    Jaki tytuł miał hymn Jagiellonów?
24.    Jak nazywał się i kim był pierwszy polski kompozytor znany z nazwiska?
25. Jak nazywali się twórcy i wykonawcy muzyki świeckiej w Polsce?

Renesans
1.    Podaj, jakie wydarzenie rozpoczyna, a jakie kończy epokę renesansu.
2.    Jak inaczej nazywamy renesans?
3.    Wymień kraje europejskie, które odgrywały najważniejszą rolę w rozwoju ówczesnej kultury.
4.    Czym interesowali się ludzie renesansu? Co rozumiesz pod pojęciem:
geniusz?
5.    Jakie zasadnicze różnice widzisz między renesansem a średniowieczem?
6.    Jak wyjaśnisz określenie: człowiek renesansu?
7.    Jakie elementy muzyczne wysuwają się na pierwszy plan w twórczości kompozytorów renesansowych?
8.    Wyjaśnij nazwę: wokalna polifonia a cappella
9.    Wyjaśnij, co rozumiesz pod nazwą: kontrapunkt.
10.    Madrygał i motet -czym się charakteryzują?
11.    Wymień zasługi kompozytorów niderlandzkich.
12.    Wymień nazwiska kompozytorów szkoły rzymskiej.
13.    Muzykę którego kompozytora renesansu Kościół uznał za wzór kompozycji
religijnych?
14.    Wymień nazwiska włoskich i polskich lutników.
15.    Podaj nazwy kilku instrumentów charakterystycznych dla tej epoki.
16.    Kim był Jakub Polak?
17.    Jak nazywa się najpopularniejszy instrument renesansu?
18.    Jak nazywamy okres największego rozkwitu polskiej kultury i gospodarki w renesansie?
19.    Wymień nazwiska najwybitniejszych polskich kompozytorów renesansu i podaj przykłady ich dzieł.
20.    Jaki tytuł ma pierwszy polski psałterz i kto jest jego twórcą?
21.    Jak nazywał się polski poeta renesansowy, który przetłumaczył Psalmy Dawida?

14.    O kim pisano, że "był pierwszym, który nawet czysto kościelne utwory urabiał w duchu muzyki ludowej. Był pierwszym nie tylko u nas, muzykiem prawdziwie narodowym."?
15.    Za panowania jakich władców Polska rozwijała się najprężniej? Podaj ich imiona i nazwę dynastii.
16.    Co to jest tabulatura?
17.    Podaj tytuł unikatowej tabulatury, która jest cennym zabytkiem kultury polskiej.
Barok
1.    podaj ramy czasowe epoki .
2.    Wyjaśnij znaczenie słowa barocco.
3.    Porównaj główne cechy baroku i renesansu.
4.    Co oznaczało słowo: barok?
5.    Gdzie i dla kogo budowano w epoce baroku pełne przepychu pałace?
6.    Wymień trzy barokowe zabytki z najbliższej okolicy.
7.    Jakie wydarzenia rozpoczynają i kończą barok?
8.    Wyjaśnij pojęcie: homofonia.
9.    Jak nazywamy muzykę, w której jedna melodia rozbrzmiewa na tle akordowego akompaniamentu?
10.    Podaj różnicę między polifonią a homofonią.
11.    Jaki tytuł miało pierwsze dzieło operowe?
12.    Jak nazywała się grupa artystów, która powołała do życia operę i co było dla niej inspiracją?
13.    Opera jest syntezą sztuk. Jakie dziedziny sztuki łączy?
14.    Jaki tytuł miała opera, której wystawienie stało się symbolicznym początkiem
      baroku?
14.    Jak nazywał się kompozytor, którego śmierć kończy epokę baroku?
15.    Jakie zmiany wprowadził w operze Claudio Monteverdi?
16.    Jak nazywają się głosy ludzkie? Wymień je od najniższego do najwyższego.
17.    Wymień formy muzyki instrumentalnej charakterystyczne dla baroku.
18.    Wymień formy muzyki wokalno-instrumentalnej charakterystyczne dla
baroku.
19.    Wyjaśnij, co to jest suita.
20.    Jaką formę muzyczną stworzył Antonio Vivaldi?
21.    Jaką formę muzyczną stworzył Arcangelo Corelli?
22.    Kto jest twórcą cyklu koncertów Cztery pory roku?
23.    Wymień nazwiska polskich kompozytorów epoki baroku.
24.    Czym, oprócz komponowania muzyki, zajmował się Adam Jarzębski?
25.    Jaki tytuł nosi najstarsza polska pieśń myśliwska?
26.    Jak nazywał się najwybitniejszy, obok Jana Sebastiana Bacha, kompozytor
baroku?
27.    Podaj tytuł najsłynniejszego oratorium Jerzego Fryderyka Haendla.
28.    Kiedy i gdzie urodził się Jan Sebastian Bach?
29.    Jaki tytuł nadał Bachowi król Polski August III Sas?
30.    Jakiej formy muzycznej (charakterystycznej dla epoki) Jan Sebastian Bach
nigdy nie skomponował?
31.    Wymień formy muzyczne tworzone przez Jana Sebastiana Bacha.
32.    Wyjaśnij budowę fugi.
33.    Wymień kilka tytułów wybitnych dzieł Jana Sebastiana Bacha.

Klasycyzm
1.    Jaką wspólną nazwą określamy trzech najwybitniejszych kompozytorów
2. połowy XVIII wieku?
2.    Wymień nazwiska najznakomitszych kompozytorów klasycyzmu.
3.    Podaj umowne ramy czasowe klasycyzmu.
4.    Jakie miasto było w XVIII wieku muzyczną stolicą Europy?
5.    Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie: styl klasyków wiedeńskich.
6.    Wyjaśnij pojęcie: homofonia.
7.    Do czego dążyli klasycy w swoich dziełach?
8.    Jaką formę muzyczną stworzyli klasycy?
9.    Wymień części, z których składa się forma sonatowa (allegro sonatowe).
10.    Co się dzieje w ekspozycji?
11.    Co się dzieje w przetworzeniu?
12.    Co się dzieje w repryzie?
13.    Jak nazywał się najstarszy z klasyków wiedeńskich?
14.    Czym Józef Haydn zasłużył się dla rozwoju muzyki?
15.    Jak nazywa się forma muzyczna stworzona przez Haydna?
16.    Który z klasyków wiedeńskich ustalił skład orkiestry klasycznej?
17.    Jaki tytuł ma symfonia, w której słychać potężny dźwięk kotłów?
18.    Jak nazywał się kompozytor, którego nazywano "cudownym dzieckiem"?
19.    Jakimi cechami można określić muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta?
20.    Wymień kilka tytułów oper Mozarta.
21.    Jaki tytuł ma ostatnie, niedokończone dzieło Mozarta, które pisał tuż przed
śmiercią?
22.    Jaki tytuł ma słynna serenada Mozarta?
23.    Skąd pochodził Ludwik van Beethoven?
24.    Na jakim instrumencie grał wirtuozowsko Beethoven?
25.    Wymień najbardziej znane symfonie Beethovena.
26.    Który z klasyków wiedeńskich napisał najwięcej symfonii?
27.    W której symfonii znajduje się Oda do radości?
28.    Podaj nazwisko autora tekstu Ody do radości.
29.    Nadejście jakiej epoki zwiastują ostatnie dzieła Beethovena?
30.    Wymień tytuły znanych ci dzieł Beethovena.
31.    Jaką rolę pełni dziś melodia Ody do radości?
32.    Czy hymn Unii Europejskiej wykonywany jest z tekstem Fryderyka Schillera?
33.    Wymień nazwiska polskich kompozytorów przełomu XVIII i XIX wieku.
34.    Kto jest twórcą polskiego hymnu narodowego?
35.    Jakie inne tytuły nosi nasz hymn narodowy?
36.    Kiedy i z jakiej okazji powstał Mazurek Dąbrowskiego?
37.    Od kiedy Mazurek Dąbrowskiego jest polskim hymnem?

Romantyzm
Podaj ramy czasowe epoki romantyzmu.
Jak rozumiano sztukę w okresie romantyzmu?
Jakie hasła głosili romantycy?
Co było najwyższym celem romantyków?
Jakie zmiany w stosunkach między jednostką a zbiorowością dokonały się
w okresie romantyzmu?
Wyjaśnij hasło "sztuka dla sztuki".
Wyjaśnij pojęcie: sztuka totalna.
Wyjaśnij termin: folklorystyka.
Jak nazywał się najwybitniejszy twórca pieśni romantycznej?
Wymień trzy tytuły pieśni Franciszka Schuberta.
Podaj rok urodzin Stanisława Moniuszki.
.Wymień znane ci tytuły pieśni Stanisława Moniuszki.
Gdzie się urodził i spędził pierwsze lata swojego życia Stanisław Moniuszko?  Czym zajmował się Stanisław Moniuszko w Wilnie?
Gdzie powstała pierwsza wersja opery Halka?
Podaj tytuły dzieł, które zyskały miano oper narodowych.
Czego dotyczyła fabuła Halki?
Jak nazywali się główni bohaterowie opery Halka? C. Jak nazywał się poeta, autor libretta Halki?
Jaki utwór napisał Moniuszko "ku pokrzepieniu serc"?
W jakiej warszawskiej instytucji był dyrektorem Moniuszko? ~. Podaj nazwisko autora libretta opery Straszny dwór.
.O czym opowiada opera Straszny dwór?
Wymień znane ci fragmenty z oper Moniuszki.
Podaj rok śmierci Stanisława Moniuszki.
Jakie znaczenie miały dla Polaków pieśni Moniuszki w czasach zaborów? Podaj imię i nazwisko   kompozytora,  którego pieśni stały się wzorem dla Stanisława Moniuszki.

Wymień nazwiska najwybitniejszych twórców oper.
Podaj tytuły kilku oper Giuseppe Verdiego. Streść libretto jednej z nich.
Podaj tytuły najbardziej znanych fragmentów z oper G.Verdiego i G. Bizeta
Cd romantyzm Co rozumiesz pod pojęciem: szkoły narodowe?
Co miało wpływ na powstanie szkół narodowych?
Wymień znane ci szkoły narodowe.
Podaj nazwiska kompozytorów poszczególnych szkół.
Jak inaczej nazywano szkołę rosyjską?
Podaj nazwiska kompozytorów szkoły polskiej.
Jak nazywamy muzykę, która wyraża treści pozamuzyczne, np. literackie?
Wyjaśnij zjawisko programowości w muzyce.
Podaj nazwiska twórców poematu symfonicznego.
Podaj nazwiska najbardziej znanych pianistów wirtuozów.
Podaj nazwiska najbardziej znanych skrzypków wirtuozów.
Podaj nazwy form muzycznych najbardziej charakterystycznych dla romantyzmu.
Omów krótko historię baletu.
Czym zasłużył się dla rozwoju baletu Jean Georges Noverre?
Z jakich dyscyplin sztuki składają się przedstawienia baletowe?
Czym zajmuje się choreograf?
Jak nazywał się kompozytor, który w historii muzyki zapisał się jako najgenialniejszy twórca baletów?
Podaj tytuły najbardziej znanych baletów powstałych w okresie romantyzmu.
Jak nazywał się twórca dramatu muzycznego?
Jaką tematykę poruszali romantycy w swych dziełach scenicznych?

Chopin, Kolberg

Podaj rok urodzin Fryderyka Chopina.
Skąd pochodzili rodzice Chopina?
Wymień utwory, które tworzył Chopin jako dziecko.
Jak nazywali się nauczyciele muzyki uczący Chopina?
W jakiej szkole studiował Fryderyk Chopin?
Które z utworów Chopina wyrosły z polskiej narodowej tradycji?
W jakim mieście przebywał Fryderyk Chopin, gdy dowiedział się o upadku
powstania listopadowego?
Jaki utwór Chopina powstał w związku z powstaniem listopadowym
Jakiemu instrumentowi poświęcił swój talent Fryderyk Chopin?
Wymień jakie utwory (formy muzyczne) pisał Fryderyk Chopin?
W którym z utworów Chopin zacytował melodię kolędy Lulajże, Jezuniu?
Gdzie i kiedy (podaj rok) zmarł Fryderyk Chopin?
Kto napisał o Chopinie: "Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”?        
Gdzie znajduje się grób, a gdzie serce Fryderyka Chopina?
W którym roku zorganizowano w Warszawie pierwszy Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina?    
Co ile lat odbywa się w Warszawie Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka
Chopina?
Kto jest laureatem pierwszej nagrody ostatniego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina? Podaj imię, nazwisko i narodowość laureata.
Który z kompozytorów jest bardziej znany w świecie - Moniuszko czy Chopin?
Dlaczego Chopina i Moniuszkę nazywamy kompozytorami narodowymi?
Kiedy zaczęto zapisywać muzykę ludową?
Jak nazywał się najsłynniejszy polski etnograf?
Jaki tytuł nosiło dzieło wydawane przez Oskara Kolberga w latach 1857- 1890
Ile tomów Ludu .. , wydano za życia Kolberga, a ile będzie liczyła całość?
Kogo określamy mianem etnografa?
Jakie dziś mamy sposoby zapisywania muzyki ludowej, a jakimi posługiwał
się Oskar Kolberg?

Muzyka XX i XXI wieku
1.    Jakie czynniki miały wpływ na zmiany w świecie sztuki w XX wieku?
2.    Wyjaśnij, na czym polega impresjonizm w muzyce.
3.    Wymień nazwiska przedstawicieli impresjonizmu.
4.    Wyjaśnij pojęcie: dodekafonia.
5.    Wymień nazwiska twórców dodekafonii.
6.    Wyjaśnij pojęcie: aleatoryzm.
7.    Wyjaśnij, jaką rolę spełnia wykonawca utworu aleatorycznego.
8.    Wyjaśnij pojęcie: muzyka elektroniczna
9.    Podaj, kto był inicjatorem i teoretykiem muzyki konkretnej.
10.    Wyjaśnij, co jest materiałem muzyki konkretnej.
11.    Wyjaśnij, czym charakteryzuje się musical.
12.    Wymień kilka tytułów musicali.
13.    Podaj nazwisko autora musicali, które odniosły największy światowy sukces.
14.    Omów krótko historię baletu.
15.    Czym zasłużył się dla rozwoju baletu Jean Georges Noverre?
16.    Z jakich dyscyplin sztuki składają się przedstawienia baletowe?
17.    Wymień tytuły najpopularniejszych baletów i nazwiska ich twórców.
18.    Czym zajmuje się choreograf?
19.    Jaką rolę pełni muzyka w filmie?
20.    Podaj nazwiska wybitnych twórców muzyki filmowej i tytuły filmów, do których skomponowali muzykę.
21.    Jaka muzyka ludowa fascynowała Karola Szymanowskiego? Podaj nazwy regionów, na których folklorze się opierała.
22.    Wymień znane ci tytuły utworów Karola Szymanowskiego inspirowanych
polskim folklorem.
23.    Gdzie znajduje się muzeum Karola Szymanowskiego?
24.    Gdzie został pochowany Karol Szymanowski?
25.    Wymień nazwiska kompozytorów polskich tworzących w 2. połowie XX wieku.
26.    Podaj znane ci tytuły utworów Witolda Lutosławskiego.
27.    Jak nazywa się kompozytor uważany dziś w wielu krajach za reprezentanta
polskiej muzyki współczesnej?
28.    Wymień znane ci utwory Krzysztofa Pendereckiego.
29.    Wymień znane ci utwory Henryka Mikołaja Góreckiego.
30.    Kiedy i gdzie narodził się jazz?
31.    Z jakiej tradycji wywodzi się jazz?
32.    Wymień nazwiska najwybitniejszych muzyków jazzowych.
33.    Wymień nazwy ważnych festiwali jazowych.
34.    Czym charakteryzuje się muzyka rockowa?

Nie możesz dodać komentarza.